18Φεβρουάριος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Επίδομα για Μακροχρόνια άνεργους 20-66 ετών

(11 Ψήφοι, Βαθμολόγησε 3 από 5)

Επίδομα Μακροχρόνιων ΑνέργωνΟ ΟΑΕΔ καταβάλλει επίδομα σε μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 20 έως 66 ετών, αν έχουν εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ και είναι 12 μήνες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η αίτηση:

 

 

 

Ποσό επιδόματος μακροχρόνια ανέργων

Το μηνιαίο επίδομα είναι 200 ευρώ και καταβάλλεται για ένα χρόνο.

Δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

 

Προϋποθέσεις επιδόματος για τους άνεργους

 • Να είναι από 20 έως και 66 ετών
 • Να έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά με αναστολές και συνεχίσεις
 • Να έχουν παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 

  Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
 • Να έχουν υποβάλλει αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχουν λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του. 

  Η ως άνω προθεσμία αναστέλλεται, όταν ο άνεργος συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης ή είναι ασθενής και για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης ή η ασθένειά του αντιστοίχως. Οι ημέρες ασθένειας λαμβάνονται από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 • Να έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).

  Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ποσό προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

  Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος).

Προσοχή: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

 

Δικαιολογητικά για το επίδομα μακροχρόνια ανέργων

 • Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, όπου βεβαιώνονται τα παρακάτω:

α) ότι έλαβε γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ

β) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης

γ) ότι έλαβε γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής

δ) ότι υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει

ε) ότι υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία

στ) ότι όσα δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα

Προσοχή: όσοι υποβάλλουν αίτηση το έτος 2014, θα προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους (έτους 2013), όσοι υποβάλλουν αίτηση το 2015, θα προσκομίζουν το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2014, κ.ο.κ. Επίσης, σημειώνουμε ότι, οι δικαιούχοι, ΔΕΝ θα προσκομίζουν νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, στην περίπτωση που η επιδότηση συνεχίζεται και στο επόμενο ημερολογιακό έτος, αλλά θα ισχύει το εκκαθαριστικό σημείωμα που προσκόμισαν κατά την υποβολή της αίτησης για την ένταξή τους στην επιδότηση.

 

Πότε γίνεται διακοπή της επιδότησης

Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:

 • αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
 • δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
 • απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
 • δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα
 • συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του

Προσοχή: Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.

 

Πότε γίνεται αναστολή και συνέχιση της επιδότησης

Το επίδομα αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα.

Κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της. Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου.

Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

 

Αίτηση για Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια άνεργου.

 

Σχόλια  

+1 #8 KRAMID 14-11-2016 14:31
Έχουμε 2 μήνες περιθώριο για να ζητήσουμε επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Αν είναι Νοέμβριος τότε πάμε τον Ιανουάριο και δίνουμε το οικονομικό έτος 2015. Οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ ποντάρουν στην μόνιμη ανεργία μας, αλλιώς θα παρακαλούσαν να πάρουμε 200 για να μην πάρουμε 360 για τις υπόλοιπες 100 μέρες. Αλλά όπως είπα οι μόνιμες μετριότητες ποντάρουν αλλού. Παριστάνουν όλοι τους οικονομικούς διοικητές με τα στραγάλια που δίνουν.
Αναφορά στον Διαχειριστή
-1 #7 ΝΙΚΟLAOSS 13-10-2016 12:27
ΡΕ ΑΛΗΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. ΕΚΛΕΙΣΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΗΓΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2014 ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10.000 ΕΥΡΩ ΡΕ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ!!! ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ ΤΟ ΠΕΡΣΥΝΟ ΠΟΥ ΗΜΟΥΝ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΟΠΕΡΣΥΝΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ!!! ΚΛΕΦΤΕΣ!!! :sad:
Αναφορά στον Διαχειριστή
0 #6 marileia 05-10-2016 23:07
θελω να μαθω κ εγω λοιπον γιατι δεν ισχυει σε ατομα 71 ετων εφοσον ειναι ανασφαλιστοι υπερηλικες δεν δικαιουνται συνταξη ογα λογω τεκμαρτου εισοδηματος 6000e εχουν 3500 χιλιαδες χαμένα ενσημα ΙΚΑ κ απορριφθηκαν για συνταξη ειναι αγαμοι κ χωρις παιδια κ συντηρουνται απο το τιποτα.... τι πρεπει νΑ γινει δηλαδή: μεχρι και καρτα ανεργιας μας εβαλαν να βγαλουμε περσυ κ σε 2 μερες συμπληρωνει χρονο..
Αναφορά στον Διαχειριστή
0 #5 NIKOS NEOFYTΟΣ 28-09-2016 15:47
ΕΧΕΤΕ ΛΑΘΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ. ΕΓΩ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΑ ΑΝΕΡΓΟΣ. Ο ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΩ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ 2015 ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΟΑΕΔ ΔΑΦΝΗΣ Η ΕΣΕΙΣ ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΚΟΙΤΑΞΕΤΕ?? ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥ ΤΟ ΣΤΕΛΝΩ!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Αναφορά στον Διαχειριστή
0 #4 Nina sevastianidou 02-06-2016 17:38
Γιατί Ελληνικη κυβέρνηση δεν συνάπτουν συμφωνίες με το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν. Πολλοί έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτές τις χώρες. Και αυτά πλούσιη κράτη. Υπάρχουν φυσικού αερίου, και zoloto πετρελαίο και άλλων φυσικών πόρων. Και αυτά τα κράτη θα μπορούσαν επίσης να μας πληρώσετε συνταξη έχουμε το δικαίωμα. έχουμε κερδίσει εκεί συνταξη έχουμε την εμπειρία των 25 και 30 ετών. Γιατί να μην απαιτούν με την αβριπεικο δικαστηριο&
Αναφορά στον Διαχειριστή
+1 #3 giannis dimitra 20-03-2016 13:08
eime tria xronia anergos m karta anergias k ena pedi dikeoume kapoio epidoma an xeri kapoios as mou pei sas parakalo
Αναφορά στον Διαχειριστή
-1 #2 yordan 20-01-2016 11:52
telo na rotiso ime pano apo 1 xrono enggegramenos stin annergia dikeoume to epidoma makroxronia anergos ime 39 xronon;
Αναφορά στον Διαχειριστή
-4 #1 BANA 24-12-2015 00:13
δηλαδή για να είμαστε σαφείς μέ τό επίδομα μακροχρόνια ανέργων , ένας πού παίρνει π.χ 5 μήνες ανεργίας και φτάνει νά κλέισει 12μηνο άνεργος δέν δικαιούται να τό πάρει!! Κατάλαβα καλά; Αδικία......... ....
Αναφορά στον Διαχειριστή

Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Κάρτα Σίτισης: Πιστώθηκε η α' δόση - Τι μπορείς να αγοράσεις &…
Επίδομα Τοκετού ΕΔΟΕΑΠ
ΕΔΟΕΑΠ: Επίδομα Τοκετού & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Δείτε αν…
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Πώς θα δεις αν και πότε πιστώθηκε η Δόση του Επιδόματος Ενοικίου…
oikogeneiako epidoma oga
Δείτε με ένα κλικ αν δικαιούστε την Β' Δόση Οικογενειακού…
Επίδομα ορεινών περιοχών
Κατάλογος με τις Ορεινές & Μειονεκτικές Περιοχές που δικαιούνται…
Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
Επίδομα απροστάτευτων τέκνων Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα…
epidoma thermansis petrelaiou
Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης (οδηγίες αίτησης, δικαιούχοι,…
Προνοιακά Επιδόματα
Προνοιακά Επιδόματα: Μόνο στον δήμο μόνιμης διαμονής οι αιτήσεις…
Επίδομα Ανέργων Πτυχιούχων 20-29 ετών
Επίδομα Νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας σε άνεργους 20-29…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.9
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα