24Απρίλιος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Νέο Επιδοτούμενο ΟΑΕΔ με μηνιαίο επίδομα για κάθε πρόσληψη ανέργου & επιδότηση 10.000€ για ελεύθερους επαγγελματίες

(1 Ψήφος, Βαθμολόγησε 1 από 5)

Επιδότηση Επιχειρήσεων - Πρόσληψη ανέργωνΑρχές Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν οι προϋποθέσεις για το Πρόγραµµα «Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης» του ΟΑΕΔ.

Μηνιαία επιδότηση θα λάβουν επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν πρόσληψη άνεργου μέσα στο 2015 (μέχρι και 31/8/2015), ενώ επιδότηση θα λάβουν και οι πρώην άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες

που το ίδιο διάστημα άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση.

Η δράση σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιείται για να επιτευχθεί η απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ που δεν είχαν απορροφηθεί και ταυτόχρονα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που επένδυσαν στην απασχόληση σε μια δύσκολη συγκυρία, απαλλάσσοντας την επιχείρηση από μέρος του μισθολογικού της κόστους.

Η δηµοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει µετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναµένεται να εκδοθεί εντός της προσεχούς εβδοµάδας.

 

Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού 2007 – 2013», όσον αφορά στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και από Εθνικούς Πόρους όσον αφορά τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

 

Δικαιούχοι

Το νέο πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια:

 • 9.000 νέων θέσεων εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,
 • 3.700 πρώην εγγεγραµµένων ανέργων οι οποίοι δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

 

Βασικοί Άξονες Προγράμματος

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τις επιχειρήσεις που δηµιούργησαν νέες θέσεις εργασίας µέσα στο αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον λόγω της γενικευµένης οικονοµικής κρίσης και ο δεύτερος αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούµενα έτη.

 

ΑΞΟΝΑΣ Α: «Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη Δηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης»

Δικαιούχοι

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα καθώς και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 4019/2011) για τα µέλη τους.

Αφορά σε επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015.

 

Προϋποθέσεις Συµµετοχής

Για να ενταχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχει προβεί στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων εργασίας που είχε το Δεκέµβριο 2014, µε την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015.

Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν αυξοµειώσεις του προσωπικού τους κατά το χρονικό διάστηµα από 1-1-2015 έως 31-8-2015, σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέµβριο του 2014, θα επιχορηγηθούν για τον επιπλέον αριθµό των θέσεων εργασίας που έχουν δηµιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα και διατηρούν µέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα και για όλη την διάρκεια του προγράµµατος.

Οι προσληφθέντες στις νέες θέσεις θα πρέπει:

 • ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάµηνο που προηγήθηκε της πρόσληψής τους και
 • να µην είχαν καµία απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της ηµεροµηνίας πρόσληψής τους από την επιχείρηση.

Επισηµαίνεται πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής.

 

Ποσό επιχορήγησης

Ως ποσό επιχορήγησης για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ορίζεται το ποσό των 18 ευρώ την ηµέρα και µε ανώτατο όριο τις 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα µερικής απασχόλησης ορίζεται στο ποσό των 9 ευρώ την ηµέρα και µε ανώτατο όριο τις 23 ηµέρες ασφάλισης το µήνα.

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους.

 

Διάρκεια επιχορήγησης - Δεσµεύσεις

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η επιχείρηση είναι έντεκα (11) µήνες και αφορούν το χρονικό διάστηµα από 01.01.2015 έως και 30.11.2015.

Σε περίπτωση που η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η επιχείρηση είναι µετά την 1-1-2015, τότε θα λαµβάνει το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί από την ηµεροµηνία πρόσληψης του ατόµου ή ατόµων και µέχρι την 30-11-2015.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν µετά τη λήξη της επιχορήγησης τόσο τον αριθµό επιχορηγούµενων όσο και των µη επιχορηγούµενων θέσεων εργασίας για διάστηµα ισόχρονο της διάρκειας της επιχορήγησης.

 

ΑΞΟΝΑΣ Β: «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών»

Δικαιούχοι

Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα.

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και ταυτόχρονα να µην ήταν απασχολούµενοι µε καθεστώς εξαρτηµένης ή µη απασχόλησης κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος.
 • Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

 

Στο πρόγραµµα εντάσσονται ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και µέλος (µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

 • Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της
 • Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
 • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

Επισηµαίνεται πως το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τοµέα των µεταφορών) στην τριετία (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο (2) προηγούµενα οικονοµικά έτη) πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης υπαγωγής.

 

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγµατοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου. 

 

Δεσµεύσεις

Οι δικαιούχοι δεσµεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) επιπλέον µηνών από την ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης.

 

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην σχετική πλατφόρµα του ΟΑΕΔ η οποία θα ενεργοποιηθεί για αυτό τον σκοπό εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Νοεµβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία θα ορίζεται στην τελική πρόσκληση).

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άµεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα συνεχιστούν µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.

Η παρούσα προδηµοσίευση ουδεµία έννοµη δέσµευση του Δηµοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράµµατος και ο ΟΑΕΔ διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών
Επίδομα απροστάτευτων τέκνων Δείτε αν δικαιούστε το επίδομα…
epidoma enoikiou sitisis
Ανθρωπιστική Κρίση: Αιτήσεις για επίδομα ενοικίου, κάρτα σίτισης…
επίδομα ανεργίας για νέους 20-29
Επίδομα ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους 20-29 ετών Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει…
Επίδομα Πολύτεκνες Μητέρες ΟΓΑ
Επίδομα 1.000€ σε πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΓΑ (αιτήσεις &…
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Δράσεις του Υπουργείου για την Ανθρωπιστική Κρίση, το ΤΕΒΑ, την…
Επίδομα ΟΑΕΔ Πληρωμή
ΟΑΕΔ: Κανονικά θα πληρωθούν επιδόματα & Παροχές Οι λογαριασμοί…
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επιδότηση Ενοικίου - Ανθρωπιστική Κρίση: Οδηγίες για Μισθωτές &…
Επίδομα ΟΑΕΔ 3μηνης εγγραφής
Επίδομα για άνεργους με 3μηνη εγγραφή στον ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ…
Επίδομα Ένδειας
Επίδομα Ένδειας 600 € εφάπαξ σε ευπαθείς ομάδες Οι Δήμοι της…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.5
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα