22Μάιος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλμωπίας Πέλλας (αιτήσεις, δικαιολογητικά)

(1 Ψήφος, Βαθμολόγησε 5 από 5)

Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠέλλαΞεκίνησαν οι αιτήσεις και η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δήμο Αλμωπίας του νομού Πέλλας για την ένταξη των δημοτών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Ο Δήμος Αλμωπίας στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής πρόκειται να λειτουργήσει το πρόγραμμα του Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΔικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα είναι οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, όπως επίσης και η έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου κριθεί απαραίτητο.

 

Αιτήσεις

 • Έναρξη: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016
 • Λήξη: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Κοινωνικής προστασίας του Δήμου Αλμωπίας.

 

Οικονομικά Κριτήρια

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

 • για μοναχικά άτομα το εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3000,00 €,
 • για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 1000,00 € για τα προστατευόμενα μέλη, σύζυγο ή τέκνα.
 • για Άτομα με Ειδικές ανάγκες, ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 7000,00 €.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι ενοικιαστές τότε θα αφαιρείται από το εισόδημά τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο της κατοικίας τους. Όποιος, άτομο ή οικογένεια είναι δικαιούχος σε άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό (επισιτιστική βοήθεια απόρων, κάρτα σίτισης κ.λ.π) δεν δύναται να είναι ωφελούμενος από το Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου μας. Μετά τη λήξη του παραπάνω προγράμματος θα μπορεί δυνητικά να συμμετέχει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Περιουσιακά: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτερο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

 

Κατηγορίες ωφελούμενων

Με βάση τα παραπάνω οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι θα χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Μοναχικά άτομα
2. Ζευγάρια (δύο άτομα που διαμένουν μαζί)
3. Οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
4. Οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
5. Οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
6. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά
7. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 3-4 παιδιά
8. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν 5 παιδιά και άνω
9. Τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί

Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.

 

Διαδικασία & Δικαιολογητικά εγγραφής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την επανεξέταση των καταστάσεων, όπως ανωτέρω περιγράφεται, θα απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αφαιρείται από το εισόδημα τους το ποσό που καταβάλουν ως ενοίκιο κύριας κατοικίας, εφόσον υπάρχει.
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον είναι εφόρου ζωής και έχει εκδοθεί πριν την έναρξή λειτουργίας των ΚΕΠΑ εάν πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία.
 • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 • Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
 • Βιβλιάριο απορίας , θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού, εφόσον υπάρχει.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, αλλιώς θα εξαιρούνται αμέσως από το πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε αυτούς κάρτα δικαιούχου με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η κάρτα εκτός από πρόσβαση στα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξασφαλίζει και την ανωνυμία των δικαιούχων. Για το σκοπό αυτό θα αναγράφετε ο κωδικός αριθμός του δικαιούχου που θα αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού με τα στοιχεία του δικαιούχου και του εκπρόσωπού του (εφόσον υπάρχει).

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Για τους δικαιούχους που δεν είναι σε θέση να παραβρίσκονται οι ίδιοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λόγω ηλικίας ή άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, τα προϊόντα θα παραδίνονται στον ορισμένο από αυτούς εκπρόσωπό τους ή ο Δήμος Αλμωπίας θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων στο σπίτι τους μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή άλλου ανάλογου προγράμματος.

Πηγή

Μάθε εδώ για το θεσμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου (εισοδηματικά κριτήρια, προϋποθέσεις, δικαιούχοι)

 

sosecdl

Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

Εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ - Οικοδόμων
Εποχικό βοήθημα ανέργων (οικοδόμων, ηθοποιών, μουσικών,…
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Πώς θα δεις αν και πότε πιστώθηκε η Δόση του Επιδόματος Ενοικίου…
Οικογενειακό Επίδομα Ναυτικών ΕΛΟΕΝ
Οικογενειακό Επίδομα Ναυτικών (αιτήσεις, δικαιολογητικά)…
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Κάρτα Αλληλεγγύης: Άρχισε η Ταχυδρομική Αποστολή του PIN της…
oikogeneiako epidoma oga
Οικογενειακά Επιδόματα ΟΓΑ (αίτηση, προϋποθέσεις,…
Επίδομα ορεινών περιοχών
Κατάλογος με τις Ορεινές & Μειονεκτικές Περιοχές που δικαιούνται…
Επίδομα ΟΑΕΔ 3μηνης εγγραφής
Επίδομα για άνεργους με 3μηνη εγγραφή στον ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ…
foititiko epidoma
Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα 1000 € (αίτηση, προϋποθέσεις,…
Επίδομα ορεινών περιοχών
Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έως 600 ευρώ…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.5
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα