24Απρίλιος2018

Τελευταία Νέα:

ecdltest-themata.gr

 
 

Απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα για την Βασική Ενίσχυση Αγροτών 2015-2020 με βάση τα δεδομένα της νέας ΚΑΠ

(4 Ψήφοι, Βαθμολόγησε 3 από 5)
ΟΣΔΕ 2015-2020• Πώς θα δίνονται τα νέα δικαιώματα της Βασικής Ενίσχυσης (επιδότησης)
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος την άμεση ενίσχυση
• Τι είναι η επιπλέον Πράσινη Ενίσχυση και ποιοι απαλλάσσονται από το καθεστώς πρασινίσματος
• Ποια θα είναι η ενίσχυση για νέους αγρότες και αγρότες κάτω των 40 ετών
• Τι είναι η εσωτερική και η εξωτερική σύγκλιση
• Ποιος θεωρείται ενεργός γεωργός
• Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

 

 

 

Με τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2015, θεσπίζονται νέα καθεστώτα άμεσης στήριξης προς τους γεωργούς και μεταρρυθμίζεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως την γνωρίζαμε ως τώρα.

Η αντικατάσταση του καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης με το νέο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στις 31.12.2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης το 2015, η οποία βασίζεται στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων τα οποία διαθέτουν και δηλώνουν οι γεωργοί κατά το πρώτο έτος, 2015, εφαρμογής του καθεστώτος.

 

1. Θα συνεχίσουν να δίνονται Ενιαίες Ενισχύσεις και μετά το 2014;

Ναι, η βασική ενίσχυση (επιδότηση) θα συνεχίσει να δίνεται μέχρι και το 2020, όσο διαρκεί η νέα προγραμματική περίοδο. Με τις διαδικασίες, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ.

 

2. Πότε γίνεται η αίτηση για την ενιαία (βασική) ενίσχυση;

Γίνεται κάθε χρόνο, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου. Αν για δύο συνεχόμενα χρόνια δεν γίνει αίτηση τότε ο δικαιούχος στερείται της ενίσχυσης καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματιστικής περιόδου.

 

3. Τι θα ισχύει στη νέα προγραμματική περίοδο όσον αφορά τις ενισχύσεις;

Στη νέα περίοδο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η διαφοροποιημένη “αρχιτεκτονική” των άμεσων ενισχύσεων και ενσωματώνει τα εξής:

 • Η βασική ενίσχυση του γεωργού θα αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του εγγυημένου εισοδήματος.
 • Θα δίνεται σε κάθε γεωργό με βάση την έκταση που θα δηλώνει (ή το ζωικό κεφάλαιο για τους λίγους κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν βοσκοτόπια- ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα).
 • Η βασική ενίσχυση θα πληρώνεται με βάση δικαιώματα τα οποία θα προκύψουν ανάλογα με την έκταση που εκμεταλλεύεται ο κάθε γεωργός και θα είναι διαφορετικής αξίας από τα τρέχοντα δικαιώματα που έχουν στην κατοχή τους οι γεωργοί.
 • Η μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων μπορεί να γίνει το 2015 εφάπαξ, ή να ακολουθήσει η σταδιακή σύγκλιση.

Προσοχή: Συνεπώς όλες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης. Όσο μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση δηλώνουμε ανάλογα αυξάνεται και σταδιακά μέχρι το 2020 το ποσό της βασικής ενίσχυσης.

 

4. Τι είναι το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών;

Το νέο καθεστώς των μικρών γεωργών προβλέπει ότι σε όσους γεωργούς αντιστοιχεί ποσό μικρότερο των 1250 Ευρώ θα μπορούν να εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς και να απαλλάσσονται από υποχρεώσεις πρασινίσματος και από ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης.

 

5. Τι ισχύει για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας;

Η ενίσχυση για νέους γεωργούς χορηγείται ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης από το γεωργό, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η περίοδος αυτή μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.

Γεωργοί Νεαρής ηλικίας («Νέοι γεωργοί») νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης .

 

6. Ποιοι επιπλέον μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα;

Με βάση το νέο καθεστώς ετεροεπαγγελματίες κάτω των 40 ετών πχ δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι που δεν είχαν ξαναπάρει επιδοτήσεις και δεν διαθέτουν τιμολόγια μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά και να λάβουν επιδότηση ίση με το ¼ αυτής ενός αγρότη με την ίδια έκταση καλλιεργούμενης γης.

Και φυσικά όσοι παραγωγοί έχουν καταθέσει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης το 2013 και ελάμβαναν επιδοτήσεις.

 

7. Τι προβλέπουν τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης;

Τα μέτρα αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν μέτρα για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, μέτρα για στήριξη Συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών με επιχειρηματικό προσανατολισμό, κλπ.

Για εκείνους τους μικρούς γεωργούς που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να μεγαλώσουν την εκμετάλλευσή τους υπάρχει ειδική μέριμνα ενίσχυσης τους μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικού μέτρου ενίσχυσης στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης.

 

8. Τι είναι η “πράσινη” ενίσχυση (πρασίνισμα);

Η “πράσινη” ενίσχυση που αντιστοιχεί στο 30% του εθνικού φακέλου, θα καταβάλλεται στους γεωργούς προκειμένου να πετύχουν:

 • τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών για γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • τη διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων,
 • και την υποχρέωση διατήρησης έκτασης οικολογικής εστίασης.

 

9. Ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη άμεσων Ενισχύσεων;

 • Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων για το δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.
 • Η γη, η καλλιεργούμενη έκταση να ξεπερνά τα 4 στρέμματα.
 • Στο εκκαθαριστικό του 2014 εμφανίζουν έσοδα από αγροτικές δραστηριότητες και διαθέτουν τιμολόγια του 2013 για πώληση αγροτικών προϊόντων (για όσους δεν έπαιρναν επιδοτήσεις).
 • Ακόμα, δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι και όσοι είχαν καταθέσει αιτήσεις για το Εθνικό Απόθεμα το 2014.
 • Όλα τα δικαιώματα είναι εκτατικά με βάση τα στρέμματα της καλλιεργούμενης ή αξιοποιούμενης έκτασης εκτός από εκείνα τα προϊόντα ειδικού καθεστώτος και των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

 

10. Τι θα καθορίσει την αξία των δικαιωμάτων 2015 - 2020;

Οι επιλέξιμες εκτάσεις του 2015 που θα καθοριστούν: Από το πόσοι θα δικαιούνται πρώτη κατανομή (νέοι δικαιούχοι) και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και από τις νέες καλλιέργειες που εντάσσονται στο καθεστώς βασικής Ενίσχυσης. 

Επίσης από την εξωτερική σύγκλιση που έχει αποφασιστεί καθώς και από το μοντέλο εσωτερικής σύγκλισης που θα επιλεγεί από τη χώρα μας

 

11. Τι είναι εξωτερική σύγκλιση;

Εξωτερική σύγκλιση είναι η ανακατανομή των ενισχύσεων στα κράτη μέλη π.χ. η Λετονία θα πάρει 107% περισσότερα χρήματα ενώ η Ελλάδα 12% λιγότερα (σε σταθερές τιμές)από 2,22 δις ευρώ (2013) σε 1,95 δις ευρώ το (2020).

 

12. Τι είναι εσωτερική σύγκλιση;

Η Εσωτερική σύγκλιση πραγματοποιείται:

 • Από τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων, αλλά και της μέσης αξίας της Ενιαίας Ενίσχυσης, μεταξύ των Περιφερειών και των Νομών της χώρας. Για την Κρήτη συνολικά και τον νομό μας ειδικότερα η αξία της ενιαίας ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη της πανελλαδικά μέσης αξίας.
 • Από τον τρόπο κατανομής της μέσης αξίας της ενιαίας ενίσχυσης με αγρονομικά κριτήρια (καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι, σε ορεινές και πεδινές περιοχές)

 

13. Δηλαδή το μοντέλο σύγκλισης (εσωτερικής) που θα επιλεγεί από τη χώρα θα καθορίσει και τις αυξομειώσεις σε επίπεδο περιφερειών και Νομών και ανάμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπους σε ορεινές και πεδινές περιοχές;

Ναι, είναι κρίσιμο ζήτημα. Το μοντέλο (σενάριο) σύγκλισης που επέλεξε η χώρα μας δυστυχώς θα επηρεάσει αρνητικά την Κρήτη.

 

14. Πώς θα γίνει η κατανομή των δικαιωμάτων (εσωτερική σύγκληση, περιφερειοποίηση);

1. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό καθορίζονται οι παρακάτω τρεις περιφέρειες στην χώρα, βάσει αγρονομικών κριτηρίων και χρήσης της γης:

(α) ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων
(β) ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις και
(γ) ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών.

2. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες με βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς.

3. Το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ειδικά για το 2015 μετά την εφαρμογή γραμμικής μείωσης ύψους 3% για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος) κατανέμεται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων μεταξύ των περιφερειών ως εξής:

ΠΕ1: 25%
ΠΕ2: 47%
ΠΕ3: 28%

 

15. Η έννοια του ενεργού γεωργού καθορίζει και το ποιος μπορεί να πάρει επιδότηση. Ποιοι θεωρούνται ενεργοί γεωργοί;

 • Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.
 • Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' αυτής.
 • Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί.
 • Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 10% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.
 • Έσοδα Γεωργικών Δραστηριοτήτων:

  (α) «Έσοδα που αποκτήθηκαν από γεωργικές δραστηριότητες» νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο γεωργός από την γεωργική του δραστηριότητα, περιλαμβανομένης της ενωσιακής στήριξης καθώς και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται επίσης τα έσοδα από την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του γεωργού και από την εν λόγω μεταποίηση προκύπτει άλλο γεωργικό προϊόν. Όλα τα άλλα έσοδα λογίζονται ως «έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες»,

  (β) ως «έσοδα» νοούνται τα ακαθάριστα έσοδα πριν από την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και φόρων,

  (γ) ως «ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων» νοείται το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο διατίθενται στοιχεία για έσοδα από μη γεωργικές δραστηριότητες.

 

16. Πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το έτος 2015

1. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στους γεωργούς το έτος 2015, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος ενίσχυσης 2015, εφόσον υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2015,

2. Επιπρόσθετα, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις:

(α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση με ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αμπελώνες. Για την επαλήθευση του παραπάνω λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτησης ενίσχυσης 2013.

(β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως την 15.05.2013, επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013. Ή (β) εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, με τα εισοδήματα έτους 2013 μαζί με (γ) παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκμετάλλευση.

 

17. Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

1. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γεωργούς, με εξαίρεση την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

2. Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβάζονται σε γεωργό, που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • (α) του ενεργού γεωργού και
 • (β) εγκατεστημένου εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός από την περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς.

3. Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

4. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή με μίσθωση, συνοδευόμενα ή μη από επιλέξιμα εκτάρια. Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.

5. Κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εφαρμόζεται παρακράτηση επί της ετήσιας μοναδιαίας αξίας υπέρ του εθνικού αποθέματος, το ποσοστό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

18. Ένας ενεργός γεωργός θα αποκτήσει νέα δικαιώματα για όσα στρέμματα και αν δηλώσει το 2015;

Ναι, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις του 2015. Αν υπάρξει μεγάλη αύξηση της έκτασης αναφοράς της χώρας, τότε τα δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν ώστε να μην μειωθεί πολύ η αξία τους.

 

19. Τελικά ποιο θα είναι το έτος αναφοράς; Όποιος καλλιέργησε το 2011, 2012,2013 το 2014 ή συνδυασμός ετών;

Δικαιώματα ενίσχυσης κατανέμονται σε όσους υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 και το οποίο πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού και επιπλέον είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις το 2013. Επιπρόσθετα, ανάλογα με την απόφαση του Κράτους μέλους, δικαιούνται πρώτη κατανομή όσοι κριθούν ενεργοί γεωργοί το 2015 και:

 • Ουδέποτε κατείχαν ή μίσθωναν δικαιώματα αλλά μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013.
 • Δεν έλαβαν το 2013 ενισχύσεις με αίτηση ενίσχυσης και παρήγαγαν το 2013 φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα, γεώμηλα για σπορά ή διακοσμητικά φυτά,
 • Επίσης όσοι δεν πληρούν τους παραπάνω δύο όρους αλλά τους μεταβιβαστεί δικαίωμα λήψης νέων δικαιωμάτων.

 

20. Γεωργός που κάνει δήλωση ΟΣΔΕ για πρώτη φορά το 2014, δηλώνοντας ιδιοκτήτες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις και δικαιώματα που θα του μεταβιβασθούν χωρίς γη, θα αποτελέσουν τα δικαιώματα αυτά προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015; Πώς γίνεται να λάβει δικαιώματα το 2015 αυτός ο γεωργός;

Όχι η μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη δεν αποτελεί, από μόνη της, προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015, διότι σύμφωνα με το άρθρο 24 (1) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013, δικαιώματα ενίσχυσης το 2015 κατανέμονται σε όσους πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι ενεργοί αγρότες το 2015
 • υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015
 • είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις το 2013

Ο γεωργός του παραδείγματος μπορεί να λάβει νέα δικαιώματα, εάν του μεταβιβαστεί δικαίωμα λήψης ενίσχυσης μαζί με μέρος εκμετάλλευσης (γη ή ζωικό κεφάλαιο). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί και μετά τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης αλλά πριν από την αίτηση κατανομής δικαιωμάτων του 2015. Θα πρέπει να περιμένει κατανομή από το εθνικό απόθεμα.

 

21. Εάν οι εκτάσεις είναι ενοικιαζόμενες παίζει ρόλο η διάρκεια μίσθωσης;

Η διάρκεια της μίσθωσης δεν παίζει άμεσο ρόλο στην κατανομή δικαιωμάτων το 2015 σε αντίθεση με το ίδιο το γεγονός της μίσθωσης, καθότι η τελευταία επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων ανάλογα με το ποιος γεωργός είχε στη διάθεση του τις εκτάσεις και τα δικαιώματα στα έτη 2013-2014-2015.

 

22. Υπάρχουν υποψήφιοι νέοι γεωργοί που θα κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ το 2015 για πρώτη φορά. Τα χωράφια που θα δηλώσουν τα έχουν αγοράσει το 2013-14-15 ή τα έχουν μεταβιβάσει με δωρεά ή μακροχρόνια μίσθωση ή ετήσια μίσθωση οι γονείς τους, χωρίς στα συμβόλαια να αναφέρεται ρητώς ότι τους μεταβιβάζουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων ενίσχυσης και από το 2015 και μετά.

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη δεν αποτελεί προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015. Προκειμένου να γίνει μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνοδεύεται από πώληση ή μίσθωση του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης το αργότερο το 2015.

 

23. Ανδρόγυνο (ή γονιός και παιδιά) διαθέτουν ξεχωριστά εκτατικά δικαιώματα π.χ. άνδρας 100 στρέμματα και γυναίκα 80 στρέμματα. Σκέφτονται για το 2014 η σύζυγος να μεταβιβάσει τα δικαιώματα της, χωρίς γη στο σύζυγο της.

Η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βασίζεται κατά γενικό κανόνα στον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία διαθέτουν οι γεωργοί κατά το 1ο έτος εφαρμογής του καθεστώτος.

Κατά την 1η χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης, εφαρμόζονται ορισμένοι περιορισμοί για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων σε περίπτωση που η τυχόν αύξηση της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο κράτους μέλους αμβλύνει δυσανάλογα το ποσό των ανά εκτάριο άμεσων ενισχύσεων, επηρεάζοντας έτσι τη διαδικασία εσωτερικής σύγκλισης.

Κατά συνέπεια χορηγείται μειωμένος αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης .

 

24. Κληρονόμος, γιός, κόρη, σύζυγος, που το 2013 δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ, κληρονομεί τα δικαιώματα του θανόντος το 2014, θα είναι εν δυνάμει δικαιούχος δικαιωμάτων το 2015;

Ναι, εφόσον πληροί το κριτήριο του ενεργού γεωργού το 2015 και υποβάλλει αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων το 2015. Την προϋπόθεση της λήψης άμεσων ενισχύσεων το 2013 την καλύπτει ο θανών σε περίπτωση κληρονομιάς.

 

Δασκαλάκης Νικόλαος, Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

Πηγή

 

Σχόλια  
0 #3 Τακης κορινθος 19-10-2016 21:25
Εκανα δηλωση οσδε το 2015 πρωτη φορα με 6στρεματα ελιες δυο στρ.θερμοκηπιο και δεκα στρ. Κηπευτικα .δικαιουμε βασικη ενισχυση.
Αναφορά στον Διαχειριστή
+2 #2 Παναγιωτα πατρα 13-06-2016 01:28
Το 2014 δηλώνονταν 24 στρέμματα εκ των οποίων τα 4 ηταν ενοικιαζόμενα ,το 2015 ο ιδιοκτητης πήρε τα 4 στρέμματα του και τα δήλωσε εκ νέου χωρις όμως να μπορέσει να πάρει και τα δικαιώματα του και ας πήρε επιδότηση 390 €. Τα δικαιώματα που δεν πήρε μαζι με τη γη του τι έγιναν; Χάθηκαν; Η :sigh: Ειναι υποχρεωμένος αυτός που δηλώνει τωρα τα 20 στρέμματα να του δώσει δικαιώματα;
Αναφορά στον Διαχειριστή
0 #1 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02-12-2015 19:36
:-)
Αναφορά στον Διαχειριστή
Προσθήκη νέου σχολίου


Σημαντικά

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
Πρόγραμμα ΤΕΒΑ Επισιστιστικό
ΤΕΒΑ: Δείτε τη λίστα με τα δωρεάν τρόφιμα - Πού και πώς θα…
ΕΥΔΑΠ δωρεάν νερό
Αιτήσεις για το νέο κοινωνικό Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο…
karta anergias
Ηλεκτρονική Ανανέωση Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (οδηγίες)…

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Lifestyle
ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΙΔΗΣΗ! Νεκρός σε τροχαίο ο λατρεμένος…
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Lifestyle
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην γελάσεις είναι αληθινή...! Η φώτο…
Μάρκος Σεφερλής
Lifestyle
Τρελό γέλιο με τη μητέρα του Σεφερλή... Ο Μάρκος…
Lifestyle
Έγινε ο ΓΑΜΟΣ για την Ζέτα…
Νέος Έρωτας για τον Αρναούτογλου...! Ερωτική…
ΟΧΙ και "Μπάζα"...! Μέλι έσταξε το στοματάκι…

Επιδόματα

oikogeneiako epidoma oga
Δείτε με ένα κλικ αν δικαιούστε το Οικογενειακό Επίδομα Στην…
Επίδομα Ένδειας
Επίδομα Ένδειας 600 € εφάπαξ σε ευπαθείς ομάδες Οι Δήμοι της…
Επίδομα Πολύτεκνες Μητέρες ΟΓΑ
Πληρωμή βοηθήματος 1.000€ σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες από…
επίδομα ανεργίας για νέους 20-29
Επίδομα ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους 20-29 ετών Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει…
Δωρεάν Ρεύμα
Δωρεάν Ρεύμα Ενστάσεις: Νέος πίνακας με 208 επιπλέον δικαιούχους…
epidoma petrelaiou thermansis
Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η τελευταία δόση…
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επιδότηση Ενοικίου - Ανθρωπιστική Κρίση: Οδηγίες για Μισθωτές &…
epidoma enoikiou sitisis
Ανθρωπιστική Κρίση: Αιτήσεις για επίδομα ενοικίου, κάρτα σίτισης…
Επίδομα ΟΑΕΔ 3μηνης εγγραφής
Επίδομα για άνεργους με 3μηνη εγγραφή στον ΟΑΕΔ Ο ΟΑΕΔ…

Επιδοτούμενα & Δωρεάν Σεμινάρια - Προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, Αγροτικά

Βρεφονηπιακοι Σταθμοί ΟΑΕΔ Αιτήσεις
Αιτήσεις για δωρεάν εγγραφές σε Βρεφονηπιακούς Παιδικούς…
Αποτελέσματα Κοινωφελής Εργασία - Ενστάσεις
Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων Αναρτήθηκαν…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Κοινωφελή Εργασία 728 θέσεων: Παράταση αιτήσεων & Λίστα…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 728 θέσεων στο Υπουργείο…
Αιτήσεις Κοινωφελής Εργασία 2015
Αιτήσεις Κοινωφελούς Εργασίας 413 θέσεων στο Υπουργείο…
Κοινωφελής εργασία: Ωράριο, Μισθός
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για το ωράριο, το…
Άδειες Κοινωφελής Εργασία
5μηνα Κοινωφελούς εργασίας: Τι ισχύει για άδειες - απουσίες…
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για ανέργους άνω των 50
Βγήκε η Απόφαση για τις 15.000 προσλήψεις μακροχρόνια…
voucher29 aei tei
Πληρωμές Voucher: Διευκρινίσεις ΟΑΕΔ για την πληρωμή των…
voucher29 aei tei
Voucher 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: Αποτίμηση προγράμματος κατάρτισης και…

Επικαιρότητα - Τελευταία Νέα

aionioi foitites
Επικαιρότητα

Μετεγγραφές φοιτητών: Αίτηση, Μόρια, Δικαιούχοι, Δικαιολογητικά, Προθεσμίες

Μετεγγραφές φοιτητών: Αιτήσεις, δικαιούχοι, μόρια,…
4.7
new-site
Επικαιρότητα

Επιδόματα, Επιδοτούμενα Σεμινάρια, Δωρεάν Μαθήματα

Το stie μας ανανεώνεται και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί…
3.5
Αμπέλια
Επικαιρότητα

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Εκρίζωση αμπελιών ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση! Φτάσαμε και…
3.5
Προνοιακά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Προνοιακά Επιδόματα: Πληρωμές Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προνοιακά Επιδόματα: Μέχρι τέλος Μαρτίου οι πληρωμές για…
4.0
Διατροφικά Επιδόματα
Επικαιρότητα

Διατροφικά Επιδόματα: Πότε θα πληρωθεί το διατροφικό επίδομα Φεβρουαρίου

Διατροφικά Επιδόματα: πληρωμές για Φεβρουάριο Με απόφαση…
3.5
Επίδομα Ενοικίου 2015 Ανθρωπιστική Κρίση
Επικαιρότητα

Επίδομα ενοικίου: Πληρωμή Ζ' Δόσης, 3 δόσεις ενστάσεων, Ανθρωπιστική κρίση

Επίδομα Ενοικίου: Πότε θα πιστωθεί η Ζ' δόση - Πίστωση 3…
5.0
Κάρτα Σίτισης από ΚΕΠ
Επικαιρότητα

Κάρτα Σίτισης: Όγδοη δόση, Η' δόση, 8η δόση κάρτας αλληλεγγύης, Ανθρωπιστική Κρίση

Κάρτα Σίτισης: Πότε θα πιστωθεί η όγδοη (Η') δόση - Πίστωση…
4.8
ΝΑΤΟ
Επικαιρότητα

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία όσοι πρόσφυγες διασώζονται στο Αιγαίο!…
5.0
Πρεσβεία Αυστρία
Επικαιρότητα

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη Βιέννη!

Ραγδαίες εξελίξεις! Ανακαλείται η Ελληνίδα πρέσβης στη…
5.0

Μάθε τα νέα μας...

 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Περισσότερα